E-hulladék átvétel

 

Kedves Vásárlóink!

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (e-hulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Az általunk forgalomba hozott vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést kérésre átvesszük.

Elemek és akkumulátorok: Elektromos berendezéseink tartalmazhatnak elemeket és akkumulátorokat is. Ezek szelektív gyűjtésére is fontos odafigyelnünk. Az Iroda Xpressz üzletében megtalálható az elem és akkumulátorok számára kihelyezett speciális gyűjtőedény. Kérjük az ilyen jellegű hulladékokat ne dobja a szemétbe, hozza be hozzánk, átvesszük Öntől!

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004 (IX. 23.) kormányrendeletnek az e-hulladék visszavételére és begyűjtésére vonatkozó előírásainak megfelelve cégünk az Iroda Xpressz Bt. a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. közreműködésével gondoskodik az e-hulladék visszavételéről és begyűjtéséről.

A keletkezett hulladék elszállításával kapcsolatban:

* Az e-hulladékokat cégünk elszállítja a MOHU-val szerződésben álló Metál-Boy Kft. méhtelepére.
* Elhasznált elemeket, akkumulátorokat cégünktől elszállítja a FoReGo Magyarország Kft.
* A kiürült tintapatronokat és tonereket cégünk leadja a Copy Depo Kft-nek.

 1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e-hulladék?
  Elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is.
 2.  Miért veszélyes az e-hulladék?Az elektronikai berendezések tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek kommunális hulladékként való kezelés során komoly problémákat okozhatnak. Bár a legújabb berendezések a jogi szabályozások és a technikai fejlődés következtében számottevően kevesebb veszélyes anyagot tartalmaznak, fontos, hogy ne tegyük őket a kukába, az utcára vagy a természetbe! A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható. Környezettudatos fogyasztóként gondoljunk itt az elkerülhető környezeti terhelés mellett arra is, hogy az e-hulladék újrahasznosítható összetevőket is tartalmaz.
 3.  Hol tudok tájékozódni a vásárolt termékemmel kapcsolatos fontos tudnivalókról, konkrét veszélyekről?
  Az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. A gyártók a használati útmutatójukban, termékismertetőben, vagy az azokban hivatkozott internetes címen kötelesek megadni minden elektromos, elektronikus berendezésükre vonatkozóan, az adott eszköz kezelésével kapcsolatban szükséges tudnivalókat, továbbá a jogszabályok által előírt egyéb információkat!
 4. Megtagadható-e a felajánlott e-hulladék átvétele?
  Az Iroda Xpressz Bt. a használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.
 5. Milyen további tájékoztatási kötelezettségei vannak a termékek gyártóinak? 
  1. A gyártó köteles megadni minden az adott termékkel kapcsolatos előírt tájékoztatást, minden elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó használati útmutatóban, termékismertetőben, vagy azokban elhelyezni azt az internetes címet, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető.
  2. A gyártók kötelesek a visszavételi, átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségéről a fogyasztót, a forgalmazót és a hulladékbirtokost tájékoztatni.
  3. Továbbá a gyártó köteles minden érintett termék hirdetését biztosító gyártói nyomtatott szórólapon, reklámújságban, továbbá katalógusban elérhetővé tenni annak az internetes címnek a pontos megjelölését, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető.
  4. A gyártó gondoskodik arról, hogy a 2005. augusztus 13. napját követően gyártott elektromos, elektronikus berendezésen vagy – ha azon a termék mérete vagy rendeltetése miatt nem lehetséges  a termék csomagolásán, a használati útmutatóban vagy a garanciajegyen jól láthatóan, felismerhetően, olvashatóan és letörölhetetlen módon feltünteti a következőket:
   1. a gyártó azonosításra alkalmas megjelölését, valamint
   2. a forgalomba hozatal időpontját
   3. megjelöli az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket a következő ábrával:
  5. A gyártó a fogyasztókat magyar nyelven köteles tájékoztatni, hogy
   1. az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik;
   2. az elektromos, elektronikus berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne;
   3. a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható;
   4. a fenti ábra azt a jelentést hordozza magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;
   5. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés milyen típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, és az milyen módon távolítható el az elektromos vagy elektronikus berendezésből biztonságosan;
   6. a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható;
   7. tevékenységével milyen szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint
   8. a fenti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseli, és erre garanciát vállal. A gyártó az új elektromos, elektronikus berendezés értékesítésekor a gyűjtéssel, a szállítással és a kezeléssel kapcsolatban felmerülő becsült költségeiről a fogyasztókat a számlán, a terméken, illetve annak csomagolásán tájékoztathatja. Ebben az esetben a ténylegesen felmerülő költségek nem haladhatják meg a tájékoztatás szerinti becsült költségeket.
  6. A gyártó az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalát követő 1 éven belül az Európai Unió területén első alkalommal forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés valamennyi típusát illetően az újrahasználatra, az újrahasználatra előkészítésre és a kezelésre vonatkozó ingyenes tájékoztatást mindenki számára hozzáférhetővé teszi. A tájékoztatást különösen kézikönyvekben, valamint az elektronikus hírközlés szolgáltatásain keresztül kell biztosítani. A tájékoztatásnak legalább a következőkre kell kiterjednie:
   1. az elektromos, elektronikus berendezésben található különböző alkatrészek és anyagok meghatározására, ideértve a berendezés működése szempontjából nem jelentős tartó és hordozó alkatrészeket is;
   2. az elektromos, elektronikus berendezésben található veszélyes anyagok és keverékek meghatározására; valamint
   3. arra, hogy a kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és meghatározott anyagot, alkatrészt, tartozékot, összetevőt el kell távolítani.