Jótállás

A GYORS ÉS ZÖKKENŐMENTES JÓTÁLLÁS ÜGYINTÉZÉSHEZ

1.  Ellenőrizze,

hogy a készüléke valóban meghibásodott!

 

2.  Készítse elő

a garancia érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat!

 

3.  Forduljon közvetlenül hozzánk vagy a márkaszervizhez, ha a termék meghibásodott!

4.  Ha a termék hivatalos márkaszervizét választja, akkor juttassa el a készülékét a márkaszervizbe!

5.  Várja meg a márkaszerviz
értesítését
a javítás befejezéséről!

Üzletünkben csak magyarországi forgalmazó által szavatolt, új / garanciális termékeket forgalmazunk.
A gyártók, forgalomba hozók által vállalt garancia időt a készülékhez adott, kitöltött gyártói jótállási jeggyel / bizonylattal biztosítjuk Önnek.

A Magyar jótállás előnyei:
A magyarországi forgalmazó hivatalos szervizpartnereinél tudja javíttatni a meghibásodott, elromlott készülékét. A nem magyar kereskedőtől történt vásárlás esetén a garancia ügyintézése legtöbbször külföldön történik, ezért általában a készüléket külföldre szállítják. Javítás után majd egyszer vissza küldik Önhöz.

Az ilyen módon szervizelt termékek javítási ideje nagyon hosszú lehet. Előfordul, hogy kedvezőbb árajánlatot kaphat egy nem magyar székhelyű termékeket forgalmazó cégtől. A termék jótállás ügyintézése emiatt elhúzódhat vagy bonyolódhat. Akkor vajon megéri a kedvezőbb ár az idegeskedést (és még többlet költsége is keletkezhet)?

 

1.  Ellenőrizze, hogy a készüléke valóban meghibásodott!

 • Ellenőrizze a tápkábelt, csatlakozást az áramellátást.
 • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket.
 • Győződjön meg arról, hogy a készüléket a használati utasításnak megfelelő módon üzemelteti.


2.  Készítse elő a garancia érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat!

 • Az érvényesen kitöltött jótállási jegyet
 • A vásárlást igazoló blokkot, számlát (másolatát)
 • Hibaleírást, hibakódot, esetleg fényképet, videót, egyéb dokumentációt a hibáról (a szerviz elsődlegesen ezt a hibát keresi)
 • Amennyiben a készülék bármilyen jelszóval védett, akkor szervizbe küldése előtt kérem kapcsolja ki a jelszó védelmet vagy mellékelje a készülékhez.
 • Kérjük, készítsen biztonsági másolatot az adatokról, mielőtt az egységet javítóközpontokba küldené vagy személyesen bevinné, mivel a javítási folyamat során az alaplap és a csatlakoztatott alkatrészek szétszerelhetők és a kapcsolódó tesztek visszaállítják az egység eredeti beállításait.


3.  Forduljon közvetlenül hozzánk vagy a márkaszervizhez, ha a termék meghibásodott!

A vásárolt termékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz leggyorsabb megoldása érdekében javasoljuk, hogy forduljon közvetlenül a márkaszervizhez.
A Márkaszervizek menüpont alatt, válassza ki a listából termék márkáját, majd vegye fel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken a szervizzel.
Amennyiben nem szeretné a márkaszervizt választani, természetesen a jogszabályok alapján hozzánk is fordulhat.
Ha Ön viszi a terméket márkaszervizbe, akkor adott esetben ez gyorsíthatja az ügyintézést.


4.  Ha a termék hivatalos márkaszervizét választja, akkor juttassa el a készülékét a márkaszervizbe!

Az általunk forgalmazott készülékekhez tartozó márkaszervizek különböző feltételekkel és kényelmi szolgáltatásokkal dolgoznak.
Kérjük, minden esetben tájékozódjon a konkrét szervizben elérhető szolgáltatásokról, mert sok esetben ezek a szolgáltatások magukban foglalják a javításra szoruló termék szállítását is!


5.  Várja meg a márkaszerviz értesítését a javítás befejezéséről!

A javítás ideje függ a terméktől és annak hibájától. Az Eladó köteles a jótállási, kellékszavatossági igényeket megfelelően kezelni, de a javításokat a márkaszerviz végzi.
Amennyiben a hibás terméket szaküzletünkben adtad le, a szervizelési idő megnövekszik a márkaszervizbe való el-vissza juttatás idejével.
A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel.
Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, vírus, nem jogtiszta szoftver stb. okozta.
A javítás állapotáról kérjük, minden esetben annál a szerviznél érdeklődjön, ahol leadta a készüléket javításra!

 

Jótállási ügyintézés kizáró feltételei:

 • helytelen telepítés
 • rendeltetésellenes használat
 • a gyártó által nem jóváhagyott átalakítás
 • idegen beavatkozás
 • szakszerűtlen kezelés (ezt a javítást végző szerviz bizonyítja)
 • helytelen tárolás
 • iparszerű igénybevétel
 • elemi kár
 • külső tényezők által keletkezett hiba (pl. szennyeződés, folyadék, áramingadozás)
 • vásárlást igazoló számla hiánya

 

Figyelem!
A hardver és szoftver meghibásodásából bekövetkező adatvesztésért nem vállalunk felelősséget!
Az adatmentésről minden esetben a vásárló köteles gondoskodni!

 

Ha garanciája már nem érvényes, vegye igénybe térítéses javításunkat!

Általános jótállási feltételek:

 1. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel, eredeti számlával vagy annak másolatával és érvényes Jótállási jeggyel rendelkezik.
 2. A fogyasztó köteles a termék hibájának felfedezése után azt (a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség leírásának közlésével) a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni.
 3. A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata. A Forgalmazó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következett be.


Jótállási idő:

A jótállás időtartama a termék árától függően a következő:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, üzembe helyezés napjával kezdődik.  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.


A javítás időtartama:

A javítás általában néhány napot vesz igénybe.
A javítási idő függ a javítandó készülékek számától, az alkatrész elérhetőségétől, valamint a tapasztalt hibajelenségtől.


Értesítés a javítás befejeztéről, készülék átvételéről:

Ha az átvételkor adott meg e-mailcímet, a munkalap lezárását követően egy automatikus levélben értesítjük a készülék átvehetőségéről.
Továbbá lehetősége van arra, hogy a javítás elkészültéről telefon vagy SMS értesítést kérjen, ehhez mindössze a pontos mobiltelefonszámot kell megadnia a termék átadáskor.


A fogyasztó jogai:

 1. A Fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben meghatározott jogok illetik meg. Az alábbi jogok a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá tartozó termékekre érvényesek, a kötelező jótállás időtartama alatt.
 2. Hiba esetén a Fogyasztó – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha az általa választott jótállási igény teljesítése lehetetlen vagy ha a Forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotában képviselt értéket, a szerződésszegés súlyát és a jótállási kötelezettség teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.
 3. Ha a Fogyasztó sem kijavításra, sem kicserélésre nem tarthat – a 2. pontban foglaltak szerint – igényt vagy ha a Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta vagy e kötelezettségének a 4. pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, a Fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 4. Amennyiben a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a 2. pont értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 5. A Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást vagy a kicserélést a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni.
 6. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Forgalmazó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Forgalmazó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Forgalmazó köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 7. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a Forgalmazó a Fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról.
 8. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Forgalmazó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Forgalmazó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Forgalmazó köteles a  vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.


Javítási munkával kapcsolatos tájékoztató, feltételek:

 • Nem tartozunk felelősséggel a javításra átvett számítógépeken lévő szoftverek jogtisztaságáért, mivel azokat nem az Iroda Xpressz telepítette és használta.
 • A szerzői joggal védett szoftverek jogszerű, szabályszerű használatáért kizárólag a számítógép tulajdonosa, használója felel.
 • Kérjük, készítsen biztonsági másolatot az adatokról, mielőtt az egységet leadná a szervizbe, mivel a javítási folyamat során az alaplap és a csatlakoztatott alkatrészek szétszerelhetők és a kapcsolódó tesztek visszaállíthatják az egység eredeti beállításait.
 • Amennyiben a készülék bármilyen jelszóval védett, akkor a szervizbe leadás előtt, kérem kapcsolja ki a jelszó védelmet vagy mellékelje a készülékhez.
 • A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata.
  A Forgalmazó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következett be.
 • A javítási munkára 1-6 hónap garanciát vállalunk a munka jellegétől függően.
 • Szoftveres munkára nem vállalunk garanciát, mivel a szoftvergyártók nem adnak garanciát csak technikai támogatást az értékesített szoftverekre.
 • Amennyiben a megvásárolt szoftverrel inkompatibilitási vagy működési hiba adódna, akkor a szoftver gyártójához fordulhat a megrendelő a felmerült hiba javításával illetve garanciával kapcsolatban.
 • A hiba elhárításában tanácsadással segítjük vásárlóinkat.
 • A javítási munkával kapcsolatban a nyugta vagy kiállított áfás számla egyben garanciajegy is, a garancia kezdete a kiállított bizonylat kiadásnak időpontjától indul, amely 1-6 hónap.


Eljárás vita esetén:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a Fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a Fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a Fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a Fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a Fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a Fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a Fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.


Nem tartoznak a jótállás körébe:

- A termékhez adott szoftverek. Szoftverhiba, szoftverek okozta hibák, vírusok okozta problémák, nem rendeltetésszerű használatból eredő hiba, túláram okozta hiba, ha a terméken külsérelmi nyom látható, törés, adatvesztés, természeti csapás, villámcsapás, zárjegy sérülése-eltávolítása. A windows rendszerrel telepített gépeken elvégzett munkák után a számítógépet megtekintett, kipróbált, működőképes állapotban adjuk át a vevőnek, az üzlet elhagyása után az esetleges frissítések vagy hardver inkompatibilitási hibák miatt később bekövetkező működési hibára semmilyen tekintetben nem vállalunk semmiféle garanciát.

- A jótállás tárgyát képező berendezésekkel összekapcsolt számítógépes munkaállomások, számítógépes hálózatok, valamint az alkalmazott szoftverek helytelen használatából vagy azok hibás működéséből eredő hibajelenségek feltárása valamint elhárítása.

- A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások kijavítása.

Ezekből adódó hibák javítása nem tartozik a garancia körébe. A javítás anyag és munkadíját a vevőnek, készülék tulajdonosának kell kifizetnie.


A jótállási igény érvényesítését kizáró okok:

 1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása:

(a) nem rendeltetésszerű használat vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást,

(b) szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás,

(c) nem a gyártó által szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver, adathordozó, alkatrész, tartozék vagy kellékanyag használata,

(d) a termék specifikációtól eltérő üzemeltetés,

(e) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen Jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner végez el, 

(f) baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.

 1. Kizárja a jótállási igények érvényesítését, ha a Fogyasztó nem tartja be a termékhez biztosított használati (kezelési) útmutatóban foglaltakat és a hiba ennek következtében keletkezett.
 2. Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a termék vagy a hozzá tartozó jótállási jegy érvénytelen, azonosításra alkalmatlan vagy valótlan adatokat tartalmaz vagy a termék gyári száma nem olvasható vagy hiányzik, kivéve ha ezeket a Gyártó vagy a Forgalmazó okozta.
 3. A fenti okokból bekövetkező hibák esetén a javítás költsége a Fogyasztót terheli, a jótállási időn belül is.
 4. A termék tisztítása és karbantartása valamint a kellékanyagok pótlása nem tartozik a jótállás körébe.


A Forgalmazó és a javítószolgálat Jótállási jeggyel kapcsolatos kötelezettségei:

 1. A Forgalmazó a termék eladásakor köteles a Jótállási jegyen a készülék termék- és sorozatszámát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni és a Fogyasztónak átadni. A Jótállási jegy helyes kitöltésének ellenőrzése a Fogyasztó feladata, vita esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a Jótállási jegyen, illetve a terméken szereplő adatok hiánya vagy eltérése a Forgalmazó mulasztásának eredménye.
 2. A jótállás körébe tartozó javítás esetén a Forgalmazó vagy a javítószolgálat a Jótállási jegyen köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát és a javítás módját, a termék Fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás – a kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.